Обавештења

Такмичење из граматике

написао/ла Дејан Јоковић -

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе одржава се у суботу, 24. фебруара, у 9:00.

Програм градива за такмичење 

1. разред: ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Општи појмови о језику.

Место језика у људском животу.

Својства језика и његове функције.

Језик и комуникација.

Основне науке које се баве језиком.

Историја књижевних језика код Срба.

Почеци словенске писмености и стварање старословенског језика.

Књижевни језици код Срба до 19. века: српскословенски језик (Запис Глигорија дијака у Мирослављевом јеванђељу), рускословенски језик, славеносрпски језик.

Изговор гласова и улога говорних органа.

Подела гласова српског језика по начину творбе.

Обнављање поделе гласова по месту изговора и по звучности.

Фонолошке и морфофонолошке алтернације: обнављање гласовних алтернација рађених у основној школи.

Нове морфофонолошке алтернације: асимилација и сажимање самогласника, покретни вокали, промена о у е, превој вокала, дисимилација вокала.

Морфофонолошке алтернације и њихова улога у промени и грађењу речи.

3. разред: ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Основни начини творбе речи у српском језику: извођење, слагање, префиксација, комбинована творба, творба претварањем. 

Важнији модели за грађење именица, придева и глагола.

Најважнији префиксоиди и суфиксоиди у српском језику.

Полусложенице и правописна решења у вези с њима. 

Лексикологија и лексикографија.

Најважнији речници српског језика.

Полисемија; метафора, метонимија, синегдоха (као језички механизми за богаћење речника).

Синонимија, антонимија, хомонимија, хиперонимија, паронимија.

Класификација лексике с обзиром на порекло (народне речи, позајмљенице, црквенословенске речи) и сферу употребе (историзми, архаизми, неологизми, термини).

Некњижевна лексика српског језика: дијалектизми и регионализми, жаргон и вулгаризми.

Основни појмови о фразеологији и фразеолошким јединицама.

Фразеологизми у различитим функционалним стиловима.